De afgelopen jaren zijn, bij iedere verjaardag of feestje in Gemert-Bakel, verhitte discussies gevoerd over de explosieve toename van de OZB. De toenmalige wethouder Financiën verdedigde zich door te zeggen dat deze maatregelen noodzakelijk waren omdat anders de gemeente onder curatele zou komen van de Provincie.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hield het CDA de kiezers een worst voor, door te zeggen dat zij de OZB met 40% zouden verlagen. Vele kiezers van het CDA hebben zich echter zand in de ogen laten strooien want in de huidige begroting is niets te zien van enige vermindering.

Dit noemen we kiezersbedrog en als je dit woord opzoekt in de Dikke van Dale dan lees je de volgende verklaring: “Van kiezersbedrog wordt gesproken als een politicus in zijn zittingsperiode impleciet of expleciet gedane beloften tijdens de voorgaande verkiezingsstrijd niet nakomt”.

Nog erger is, dat een democratisch genomen besluit in de gemeenteraad om 180.000 euro te reserveren voor handhaving, aan de laars gelapt wordt. Zonder enig overleg met de raad is besloten om de 180.000 euro terug te brengen naar 25.000 euro en in de krant is te lezen dat de vrijkomende gelden gereserveerd worden voor o.a. plattelandsontwikkeling en duurzame veehouderij.  Het bedrag voor de handhaving was bedoeld voor controle op vernielingen, openbare dronkenschap, etc. maar ook of de luchtwassers aanstaan bij de boeren. Het CDA zit weer op de voorste rij en er is duidelijk sprake van cliëntelisme oftewel  politieke klantenbinding.

Door dit soort handelingen keert de burger zich af van de politiek en vertrouwt geen enkele ambtenaar meer.

In plaats van een piketpaaltje te slaan wil ik nu een schandpaal oprichten op het Ridderplein waar het CDA aan genageld kan worden.